ಸಾಧನೆಗಳ ವರದಿ – Achievement Report 2008-13

ಮಹದೇವಪುರ ಜನಹಿತ – 1 
MAHADEVAPURA JANAHITA – 1

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್
DEVELOPMENT REPORT CARD 2008-13